Menighedsrådets opgaver

Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark. Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati.

Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Glostrup af 15 medlemmer, sognets præster samt en medarbejderrepræsentant. Det seneste valg fandt sted den 13. september 2016 og det nye råd har således påbegyndt arbejdet den 4. december 2016.

For første gang i "en menneskealder" fandt dette valg sted som et aftalevalg, også kaldet fredsvalg, og alle de valgte stillede op på en fællesliste, Glostrup Sogneliste.

Udover de folkevalgte medlemmer er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet.

Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

  • at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
  • at være forvaltningsmyndighed
  • at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
  • at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
  • at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menighedsråds løftet, jf. Menighedsrådslovens § 7:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Glostrup Sogn i antal og kroner

Sognestatistikken og sognets økonomi er offentlig, og du er velkommen til at se vores budgetter og regnskaber. Det samme gælder informationer om sognets størrelse, antal medlemmer, dåb osv. 

 

Glostrup Sogn i tal

Glostrup sogns budgetter og regnskaber

 

Ophavsret: